ชื่อโครงงาน : การปลูกกล้วยหอม

ชื่อ : นายวัชชิระ  จารย์โพธิ์ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 4

ครูผู้สอน : อ.คเชนทร์  กองพิลา

คำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

การศึกษาการปลูกกล้วยหอมมีความสำคัญอย่างไรและ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน

เพื่อสึกษาความเป็นมาของกล้วยหอมว่ามีความสำคัญอย่างไร

Advertisements