ศิลปะ  เป็นสิ่งที่อยู่ 
คู่กับชีวิตของมนุษย์มาช้านานหลายศตวรรษ  เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของชนชาติต่าง ๆ
      ในแต่ละยุคสมัย    นักเรียนจึงควรที่จะต้องศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง   เพื่อจะได้นำความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของ
      นักเรียนได้   การสร้างสรรค์งานศิลปะถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกตามความคิดและความสามารถที่มีอยู่
      เป็นการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

Advertisements