งานช่างไม้

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นแทนไม้เนื่องมาจากไม้หายากและราคาแพง แต่ก็ยังมีส่วนประกอบบางส่วนยังจำเป็นต้องใช้ไม้ เช่น วงกบ ประตู หน้าต่าง ตลอดถึงครุภัณฑ์ต่างๆยังคงใช้ไม้เป็นส่วนใหญ่ อาชีพช่างไม้จึงยังมีความสำคัญอยู่ งานช่างไม้เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะในการทำงาน ต้องทำงานด้วยใจรัก มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน มีความอดทน รับผิดชอบสูง สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไม้มาสร้าสรรค์เป็นของใช้ได้อย่างเหมาะสม งานช่างไม้สามารถแยกประเภทออกได้ดังนี้ ก. งานช่างไม้ก่อสร้าง ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ต้องทำงานกลางแดด กลางแจ้ง บนที่สูง ข. งานช่างไม้ครุภัณฑ์ ทำงานเกี่ยวกับการสร้างเครื่องเรือนต่างๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง ต้องเป็นผู้มีความละเอียดประณีต ทำงานภายในโรงงาน ที่มีเครื่องจักรเครื่องมือพร้อม ค. งานช่างไม้แบบ ทำงานเกี่ยวกับการทำแบบหล่อโลหะ ได้แก่ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ ต้องทำงานด้วยความละเอียดประณีตมาก ง. งานช่างไม้แกะสลัก ทำงานเกี่ยวกับการแกะลวดลายต่างๆลงบนไม้ ประโยชน์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับงานช่างไม้

Advertisements